Ikääntyvät tarvitsevat lisää tietoa asumisen ennakoinnista – kuntien ja järjestöjen yhteistyö avainasemassa

Asumisen ennakointi ja varautuminen kunnissa -webinaari 18.5.2022 tarjosi monipuolisen tietopaketin ikäystävällisestä asumisesta, ikääntyneiden osallistamisesta asumisen kehittämisessä, korjausneuvonnan ja alueverkostojen yhteistyöstä sekä yhteisöllisistä asumisen ratkaisuista Tuusulassa. Tilaisuuden ohjelma.

Linkit tilaisuuden palautekyselyyn ja lisätietoihin löytyvät tekstin lopusta.

Toimivan, viihtyisän ja turvallisen asumisen merkitys korostuu ikääntyessä

Kodin turvallisuus, liikkuminen asuinympäristössä ja palveluiden saavutettavuus ovat tärkeitä tekijöitä ikääntyvien hyvälle ja sujuvalle arjelle. Ennakoimalla riittävän ajoissa ikääntymisen mukanaan tuomia muutoksia toimintakyvyssä, asuminen voi jatkua halutulla tavalla varmemmin vaikka vuosia kertyy.

Asumisen ratkaisut vaikuttavat oleellisesti myös kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden järjestämiseen. ”Kunnat ovat avainasemassa asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhdessä hyvinvointialueiden kanssa ne luovat edellytykset ikäystävälliselle asumiselle ja asuinympäristöille”, Ikäinstituutin vanhempi tutkija Erja Rappe korosti puheenvuorossaan. ”Oleellista on, että tieto asumisen ennakoinnin ja varautumisen keinoista tavoittaa ikääntyvät ja tarjolla olevat mahdollisuudet vastaavat asukkaiden toiveita ja tarpeita.”

Ikääntyneet mukana asumisen kehittämisessä

Kehittämispäällikkö Virpi Annaniemi Miina Sillanpään Säätiöstä kertoi ikääntyneiden osallistumisesta asumisen ja asuinympäristön suunnitteluun. Säätiön järjestämissä työpajoissa on pohdittu tulevaisuuden asumista, yhteisöllisyyttä, piha-alueiden toimivuutta ja palveluiden saavutettavuutta. ”Työpajoissa oli lupa visioida, irrotella ja kertoa omista asumisen toiveista”, hän kertoo.

”Yhteiskehittäminen on enemmän kuin kuulemista – parhaassa tapauksessa se on vaikuttamista, toisilta oppimista ja uusien kokemusten saamista. Ikääntyneiden osallistuminen kehittämiseen on tärkeää käytettävyyden ja ”omistajuuden” näkökulmasta. Jotta esimerkiksi puisto olisi kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä, on huomioitava esteettömyys ja erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet”, Annaniemi painottaa.

Miina Sillanpään Säätiö on koonnut myös kehittäjäryhmän, joka on apuna asumisen ennakoinnin viestintä- ja neuvontamateriaalien uudistamisessa. Ryhmässä on arvioitu mm. mitä asioita materiaaleissa tulisi painottaa ja millaisessa esitysmuodossa niiden tulisi olla. ”Kehittäjäryhmän työn keskeinen tavoite on löytää keinoja herätellä ihmisiä ennakoimaan asumistaan hyvissä ajoin. Omaa vanhuuden asumista on tärkeää miettiä jo silloin, kun on resursseja tehdä muutoksia”, Virpi Annaniemi tiivistää.

Korjausneuvonta tukee kotona asumista

Vanhustyön keskusliiton valtakunnallinen korjausneuvonta tarjoaa ikääntyneille suunnattua asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia, korjausten edistämistä ja avustusten hakemisessa auttamista. Palvelu on ilmainen 65 vuotta täyttäneelle ja hänen läheisilleen. ”Neuvonnan lisäksi tärkeä osa työtämme on tiedon jakaminen ja vaikuttaminen siihen, miten asumista voidaan ennakoida sekä yksilötasolla että kunnissa”, korjausneuvoja Nina Leino kertoo.

Nina Leino korostaa alueellisen yhteistyön tärkeyttä asumisneuvonnassa ja tiedon välittämisessä ikääntyville. ”Kunnat ovat asumisen asioissa tärkeä tietolähde – ja usein se taho, jonka puoleen käännytään ensimmäisenä. Myös vanhus- ja vammaisneuvostoilla sekä järjestöillä on suuri merkitys tiedon levittämisessä ja asumisen ennakointiin herättelyssä.”

Webinaarin osallistujia Nina Leino kehotti miettimään, miten kukin voi omalla tahollaan ja omassa roolissaan edistää ikääntyvien asumisen ennakointia ja varautumista. ”Mieti kuinka voit vaikuttaa siihen, että asumisratkaisuja mietitään ennen kuin ikääntyvä on jo tavallaan pulassa omassa kodissaan?”

Tuusulassa kehitetään yhteisöllisiä asumisen ratkaisuja ikääntyville

Tuusulassa on käynnissä kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää ikääntyneiden yhteisöllistä asumista ja kehittää hyvinvointia edistäviä yhteisöllisen asumisen ratkaisuja sekä luoda uudenlaista tarjontaa ja kysyntää ikääntyneiden asuntomarkkinoille. ”Olemme toteuttaneet yhteisöllisen asumisen kokeilun, kartoittaneet iäkkäiden asumisen toiveita ja esitelleet Suomessa toteutettuja yhteisöllisen asumisen ratkaisuja”, kertoo Tuusulan kunnan hankekehityspäällikkö Riikka Uusikulku. ”Selvitysten perusteella noin viidennes iäkkäistä on kiinnostunut yhteisöllisestä asumisesta, mutta suuri osa kokee, että heillä ei ole siitä riittävää tietoa.”

Riikka Uusikulku esitteli Tuusulassa valmisteilla olevia yhteisöllisen asumisen kohteita. Kohteissa on panostettu mm. yhteistiloihin, esteettömyyteen ja piha-alueiden suunnitteluun. Hän myös muistutti, että rakentamisen suunnittelu ei itsessään riitä, tarvitaan myös yhteisöllistä toimintaa. ”Kerhohuone kerrostalossa ei vielä tee asumista yhteisölliseksi, on mietittävä myös sitä, miten saadaan synnytettyä yhteisöllistä toimintaa ja mikä taho toiminnasta vastaa.”

Linkit tallenteeseen, palautekyselyyn ja lisätietoihin

Webinaarin järjestivät Ikäinstituutti, Miina Sillanpään Säätiö ja Vanhustyön keskusliitto. Ikääntyvien asumisen ennakointia ja varautumista edistäviä hankkeita rahoittaa ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma.