Ikääntyvät toivovat kunnilta tietoa ja neuvontaa asumisen ennakointiin

Suomen väestö ikääntyy vauhdilla. Ennusteiden mukaan kymmenen vuoden päästä yli 25 % suomalaisista on täyttänyt 65 vuotta. Tällä hetkellä Suomen asuntokannasta vain 15 % voidaan luokitella esteettömäksi. Lähitulevaisuudessa tarvitaan nykyistä ikäystävällisempiä asuinympäristöjä sekä kansalaisten omaa aktiivisuutta sopivan asumisratkaisun löytymiseksi ikääntyneenä. Juuri teetetyn valtakunnallisen kyselyn perusteella suurin osa ikääntyvistä kansalaista toivoo tietoa ja neuvontaa oman asumisensa ennakoinnin tueksi erityisesti kunnilta.

Suomen Asumisen Apu ry teetti keväällä 2022 kyselytutkimuksen saadakseen ajantasaista tietoa 55 vuotta täyttäneiden kansalaisten asumissuunnitelmista ja asumisen toiveista iäkkäänä. Kyselyn pohjalta selviää, että 44 % vastanneista ei ole toistaiseksi juurikaan miettinyt tai suunnitellut omaa asumistaan ikääntyneenä. Pieni osa eli 14 % on vaihtanut asuntonsa sopivampaan ja 11 % on tehnyt nykyiseen asuntoonsa asumista helpottavia remontteja.

Kyselyyn vastaaminen herätteli ennakoimaan ja pohtimaan omaa asumista ikääntyneenä. Lähes puolet vastanneista mm. arvioi vaihtavansa 10-15 vuoden sisällä asuntoa, jotta arki sujuisi myös toimintakyvyn heikentyessä. Painavimpina syinä muuttoon mainitaan nykyisen asunnon ylläpidon työläys sekä liian korkeat kustannukset. Muita syitä ovat mm. nykyisen asunnon esteellisyys, asunnon huono kunto, kaukana sijaitsevat palvelut, kehnot liikenneyhteydet sekä se, että sukulaiset ja tuttavat ovat kaukana.

Asunnon koon suhteen nousee suosituimmaksi kolmio tai sitä suurempi asunto (46 %). Kaksion kokee parhaaksi vaihtoehdoksi 41 %. Erityistä huomiota herättää se, että kyselyyn vastanneista vain 7 % haluaa asua ikääntyneenä yksiössä. Parhaaksi sijainniksi koetaan alle kilometrin etäisyydellä palveluista oleva kaupungin tai taajaman keskusta-alue (59 %). Viidennes suosisi 1-2 km etäisyydellä palveluista olevaa aluetta ja vain 14 % haluaa asua ikääntyneenä haja-asutusalueella.

Tietoa, tukea ja neuvontaa kunnilta

Yli puolet kyselyyn vastanneista toivoo saavansa apua ja lisätietoa asumisen asioihin. Ylivoimaisesti eniten tietoa ja tukea ikääntyvien asumisen ennakointiin toivotaan kaupungilta tai kunnalta (72 %).

”Kun tarvetta ilmenee, toivoisin siinä tilanteessa voivani löytää apua ja neuvoja helposti kaupungin sivuilta; tietoa omaehtoisesta suunnittelusta ja suunnittelun apuvälineistä, mutta myös ohjausta henkilökohtaiseen neuvontaan. Pääasia, että joku yksi ja ainoa taho selvästi koordinoisi toimintaa, ja sitä kautta pääsisi eteenpäin tavalla, joka itselle parhaiten siinä tilanteessa sopii.” (58-vuotias nainen, Helsinki)

”Kaupungin pitäisi olla tietoinen tilanteesta ja päivittää tätä tietoa jatkuvasti. Eli millaisia ratkaisuja on tarjolla, missä vaiheessa niihin yleensä turvaudutaan ja kenelle ne ovat suunnatut.” (66-vuotias mies, Espoo)

”Linkki, mistä saa tietoa.” (76-vuotias mies, Haapajärvi)

Eniten tietoa kaivataan asuntomarkkinoista ja asumisen eri vaihtoehdoista (20 %), tietoa asumisen ennakoinnista yleensä (18 %) sekä asunnon korjaamiseen liittyvästä neuvonnasta (17 %). Kyselyn perusteella tietoa toivotaan kootusti erityisesti oman kunnan nettisivuille. Lisäksi kaivataan opastustilaisuuksia sekä mahdollisuutta tarvittaessa saada henkilökohtaista neuvontaa. Hyvä esimerkki oman asumisen ennakointiin liittyvästä sivustosta löytyy mm. Jyväskylän kaupungilta: https://www.jyvaskyla.fi/asuminen/asunnot/ennakoi-asumistarpeesi-varaudu-vanhuuteen

Kysely on tehty osana ympäristöministeriön vuosina 2020-2022 toteutettavaa Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa. Kysely oli avoinna viikon ja siihen vastasi 1 047 mannersuomalaista. Kysely liittyy Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman kuuden järjestön verkostohankkeeseen (2021-2022), jonka tärkeimpänä tavoitteena on kannustaa ikääntyviä ihmisiä ennakoimaan asumistarpeitaan ja toteuttamaan asumista koskevia ratkaisujaan hyvissä ajoin. Verkostohankkeen järjestöt ovat Ikäinstituutti, Miina Sillanpään Säätiö, Muistiliitto, Suomen Asumisen Apu, Suomen muistiasiantuntijat ja Vanhustyön keskusliitto. Yhteistyötä koordinoi Työtehoseura.

Kyselyn toteuttivat Suomen Asumisen Apu ry sekä Kantar Public yhteistyössä Kuluttajaliiton kanssa. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen (n=1001) osalta on +- 3,1 %-yksikköä 50 % tulostasolla.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Ari Nikkola p. 0500 444 041, ari.nikkola@asumisenapu.fi

Kirjoitus on julkaisu alunperin asumisenapu.fi-sivustolla 25.4.2022.