Asuminen -ikoni

Ändringsarbeten i bostaden och understöd

Till de vanligaste reparationerna som behövs i äldres bostäder hör ändringar i badrummet och olika ändringsarbeten som förbättrar tillgängligheten. Konstruktioner och system som är i dåligt skick orsakar också allmänna renoveringsbehov.

Centralförbundet för de gamlas väl erbjuder reparationsrådgivning, som inkluderar bedömning av reparations- och ändringsbehov samt hjälp med främjande av reparationer och ansökan om bidrag för alla personer över 65 år. Reparationsrådgivningens tjänster är gratis för kunderna.

Reparationsrådgivningen stödjer boendet i hemmet

Centralförbundet för de gamlas väl har 14 regionala reparationsrådgivare som bistår krigsinvalider, veteraner och alla som är över 65 år i att kartlägga och planera nödvändiga ändringsarbeten i hemmet samt i att ansöka om understöd för reparationer.

Vid behov kan reparationsrådgivarna också hjälpa till med att hitta en entreprenör som kan utföra ändringsarbetena. Reparationsrådgivningen är avgiftsfri, men kunden betalar själv kostnaderna för reparationerna.

  • Ta kontakt med reparationsrådgivningen i ditt område per telefon.
  • Reparationsrådgivaren går igenom kundens grundläggande uppgifter och det önskade ändringsbehovet i bostaden.
  • Om man i samtalet kommer fram till att ändringsarbeten behövs, avtalar man om en träff med reparationsrådgivaren.
  • Reparationsrådgivaren kartlägger situationen på plats, gör mätningar samt utreder alternativen för ändringsarbeten och de understöd som kan fås för dem.
  • Reparationsrådgivaren gör utkast till ritningar för projektet, gör en kostnadskalkyl och skickar bidragsansökningar.

Servicenummer

Reparationsrådgivningens riksomfattande nummer 09 350 860 13 har öppet vardagar kl. 9–15.

Kontaktuppgifterna till reparationsrådgivaren i ditt område finns här

Reparationsrådgivning och -understöd

Reparationsrådgivning för bostäder (Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl)

Kontaktuppgifter till regionala reparationsrådgivare (Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl)

Kodin turvallisuuden tarkistuslista (Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl)

Reparationsunderstöd för ändringsarbeten i bostaden (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA)

Reparationsunderstöd för äldre och handikappade personer (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA)

Understöd för avlägsnande av rörelsehinder (tillgänglighetsunderstöd) (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA)

Hissunderstöd (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA)

Energirådgivning för konsumenter

Energirådgivningen för konsumenter erbjuder gratis rådgivning till finländare.

Varje landskap har en energirådgivare som hjälper husbolag och hushåll i energiärenden oberoende av boendeformen.

Kommunernas rådgivningstjänster

I frågor som gäller byggande kan man fråga råd av kommunens byggnadstillsyn. Det lönar sig att vända sig till byggnadstillsynen om man funderar på exempelvis behovet av byggnadstillstånd för ett ändringsarbete.

Vissa kommuner har också boenderådgivning riktad till äldre. Boenderådgivaren ger mångsidig hjälp i frågor som gäller boendet. Boenderådgivaren kan berätta bland annat om lokala boendelösningar och om förmåner och understöd för boendet.

Byggnadstillsynens och boenderådgivarens kontaktuppgifter finns i den egna kommunens kontaktuppgifter.

Talous -ikoni

Alternativ för att finansiera ändringsarbeten i bostaden

ARA:s reparationsbidrag

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar reparationsunderstöd för privatpersoner och sammanslutningar som äger en bostadsbyggnad, exempelvis husbolag.

Understöd söks via ARA:s webbtjänst. Märk väl att bidragen i regel ska sökas innan ändringsarbetet inleds.

ARA handlägger ansökan, gör ett bidragsbeslut och betalar det beviljade bidraget till sökanden i regel först efter att åtgärderna som understöds har genomförts.

ARA:s kontaktuppgifter:

  • telefon 029 525 0818
  • e-post: korjausavustus.ara@ara.fi
  • öppettider ti-ons kl. 9-11

Eget kapital eller lån

Renoveringen av bostaden kan finansieras med eget kapital eller lån. För renoveringsarbetet kan man ansöka om hushållsavdrag, vars belopp varierar från år till år.

Hushållsavdrag

Hushållsavdrag innebär lättare beskattning. Du får hushållsavdrag när du köper exempelvis dessa arbeten i ditt hem: städning, barnvård, bostadsrenoveringar och installation av datorer.

Du får hushållsavdrag också för arbeten som görs i din fritidsbostad.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i småhus

Understödet för avstående från oljeuppvärmning i småhus är ett statsunderstöd till ägare av småhus som används för boende året om. Understödet beviljas för att avstå från och ersätta oljevärmesystemet med andra uppvärmningsformer, med undantag för uppvärmningssystem som använder fossila bränslen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) beviljar understöd till projekt vars kostnader har uppkommit tidigast 1.6.2020. Understöd kan sökas så länge anslagen som anvisats för det räcker till.

Man beviljar ett understöd per uppvärmningssystem. Ett parhus kan således få ett eller två understöd beroende på om bostäderna har ett gemensamt uppvärmningssystem eller om vardera har ett eget.

Statskontorets understöd

Med stöd av militärskadelagen betalar Statskontoret ersättningar till krigsinvalider och personer som har skadats eller insjuknat i värnplikten eller fredsbevarande uppgifter före den 1 januari 1991.

Med en invaliditetsgrad på minst 10 procent har man möjlighet att få ersättning för ändringsarbeten i bostaden. Ersättning av ändringsarbetet förutsätter att invaliden har en sådan skada eller sjukdom som begränsar funktions- eller rörelseförmågan att ändringsarbetet är nödvändigt och ändamålsenligt. Vid bedömningen av detta behov beaktas även civila skador och sjukdomar.

År 2023 är den övre gränsen för ersättningen av ändringsarbeten 15 750 euro.

Restaureringsbidrag för byggnader och kulturmiljöobjekt

Restaureringsbidrag kan beviljas till ägare av objekt som är skyddade eller till andra betydande objekt, vars iståndsättning förutsätter kultur- eller byggnadshistoriskt specialkunnande. Bidrag beviljas inte till statliga myndigheter.

Objekt som stöds kan vara byggnader, konstruktioner, byggnadsgrupper eller bebyggda områden som är av betydelse med avseende på byggnadshistoria, byggnadskonst, byggnadsteknik eller särskilda miljövärden eller med avseende på en byggnads användning eller händelser som är förknippade med den. Objekt som understöds kan således jämte enskilda byggnader vara t.ex. historiska trädgårdar och parker med sina byggnader, begravningsplatser med sina minnesmärken samt andra världskrigets försvarsutrustningar.

Ändringsarbeten i bostaden enligt lagen om funktionshinderservice

Bestämmelsen om ändringsarbeten i bostaden finns i lagen och förordningen om funktionshinderservice. Välfärdsområdet ska ersätta en person med svår funktionsnedsättning för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, om dessa åtgärder med hänsyn till funktionsnedsättningen eller sjukdomen är nödvändiga för att personen ska klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Obs! Lagen om funktionshinderservice revideras som bäst.

Mies kävelee ramppia pitkin sisään rakennukseen