Asuminen -ikoni

Asunnon muutostyöt ja avustukset

Yleisimpiä ikääntyneiden asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt. Rakenteiden ja järjestelmien huonokuntoisuus aiheuttavat myös yleistä peruskorjaustarvetta.

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista kaikille yli 65-vuotiaille. Korjausneuvojan palvelut asiakkaille ovat maksuttomia.

Korjausneuvonta tukee kotona asumista

Vanhustyön keskusliiton 14 alueellista korjausneuvojaa avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja kaikkia yli 65-vuotiaita asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa.

Tarvittaessa korjausneuvojat auttavat myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvonta on maksutonta, remonttikulut asiakas maksaa itse.

  • Ota yhteyttä puhelimitse oman alueesi korjausneuvojaan.
  • Korjausneuvoja käy läpi asiakkaan perustiedot ja asunnon halutun muutostarpeen.
  • Mikäli keskustelussa todetaan, että muutostöitä tarvitaan sopii korjausneuvoja tapaamisen.
  • Korjausneuvoja kartoittaa paikan päällä tilanteen, tekee mittaukset, selvittää muutostöiden vaihtoehdot ja niihin saatavat avustukset.
  • Korjausneuvoja tekee hankkeen luonnospiirustukset, kustannusarvion ja laittaa avustushakemukset liikkeelle.

Palvelunumero

Korjausneuvonnan valtakunnallinen numero 09 350 860 13 palvelee arkisin klo 9–15.

Usein jo ihan pienillä muutostöillä voi olla merkitystä siihen, että voi jatkaa turvallisesti asumista. Jos pohdinnoissa päädytään asunnon muutostöihin, niin asuntojen korjausneuvojat auttavat asunnon korjaus- ja muutostyön prosesseissa.

Nina Leino, korjausneuvoja, Vanhustyön keskusliitto

Millaista apua saa korjausneuvonnasta? - kuuntele podcast

Energianeuvontaa kuluttajille

Kuluttajien energianeuvonta tarjoaa maksutonta opastusta suomalaisille.

Jokaisessa maakunnassa toimii oma energianeuvojansa, joka auttaa energia-asioissa taloyhtiöitä ja kotitalouksia asumismuodosta riippumatta.

Yhteystiedot:

Kuntien neuvontapalvelut

Rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä voi kysyä neuvoa kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonnan suuntaan kannatta kääntyä, jos mietityttää esimerkiksi muutostyön rakennusluvan tarve.

Joissain kunnissa on myös ikääntyneille suunnattua asumisneuvontaa. Asumisneuvojalta saa apua monipuolisesti asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Hän osaa neuvoa muun muassa paikallisista asumisratkaisuista sekä asumisen etuuksista ja avustuksista.

Rakennusvalvonnan ja asumisneuvojan yhteystiedot löytyvät oman kunnan yhteystiedoista.

Talous -ikoni

Avustusten hakeminen

Asuntojen muutostöihin voi saada erilaista tukea. Kuitenkin on aina muistettava, että muutostöihin tarvitaan myös omaa rahoitusta eli pääomaa. Vaikka korjaustoimenpiteeseen myönnettäisi avustusta, niin ne pääsääntöisesti maksetaan takautuvasti kuitteja vastaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Vanhustyön keskusliiton asuntojen korjausneuvojat neuvovat eri avustusmuotojen hakemisessa. Esimerkiksi ARA korjausavustuksen osalta on mahdollista valtuuttaa valtakirjalla korjausneuvoja tekemään avustushakemus.

Millaisia avustuksia voit saada asunnon remonttiin?

Vaihtoehtoja asuntojen muutostöiden rahoittamiseen

ARAn korjausavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää korjausavustuksia iäkkäille (yli 65-vuotiaille) tai vammaisille henkilöille heidän omakotitalonsa tai omistamansa asunnon korjaamiseen. Avustuksen tarkoituksena on parantaa iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen.

Avustusta voi saada vain, jos korjaukset parantavat asunnon esteettömyyttä tai ne ovat välttämättömiä, jotta iäkäs tai vammainen henkilö voi asua kotonaan turvallisesti ja terveellisesti. Avustusta myönnetään vain ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin, ei esimerkiksi mökin korjaamiseen.

Avustuksia haetaan ARAn verkkoasioinnin kautta. Huomioitavaa on se, että yleensä avustukset tulee hakea ennen muutostyön aloittamista.

ARA käsittelee hakemuksen, tekee avustuspäätöksen ja maksaa myönnetyn avustuksen hakijalle pääasiassa vasta avustettavien toimenpiteiden toteutuksen jälkeen.

ARAn yhteystiedot

Oma pääoma tai laina

Asunnon remontin voi rahoittaa omalla pääomalla tai lainalla. Remonttityöstä voi hakea kotitalousvähennystä, jonka määrä vaihtelee vuosittain.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veroihin. Kotitalousvähennystä saat, kun ostat esimerkiksi näitä töitä kotiisi: siivous, lastenhoito, asunnon remontit ja tietokoneiden asennukset.

Kotitalousvähennystä saat myös vapaa-ajan asuntoosi tehtyihin töihin.

Tulostettava lomake kotitalousvähennyksen hakemiseen:

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi on valtionavustus ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) myöntää avustusta hankkeille, joiden kustannukset ovat syntyneet aikaisintaan 1.6.2020. Avustusta voi hakea niin kauan kuin siihen osoitetut määrärahat riittävät.

Avustusta myönnetään yksi per lämmitysjärjestelmä. Paritaloon voi siksi saada yhden tai kaksi avustusta riippuen siitä, onko asunnoilla yhteinen lämmitysjärjestelmä vai onko molemmilla omansa.

 

Valtiokonttorin avustukset

Sotainvalidien ja ennen 1.1.1991 asepalveluksessa ja rauhanturvaamistehtävissä vammautuneiden ja sairastuneiden korvaukset maksetaan sotilasvammalain nojalla Valtiokonttorista.

Vähintään 10 prosentin invalidilla on mahdollisuus saada korvausta asunnon muutostöistä. Muutostyön korvaaminen edellyttää, että invalidilla on sellainen toiminta- tai liikuntakykyä haittaava vamma tai sairaus, jonka vuoksi muutostyö on välttämätön ja tarkoituksenmukainen. Tätä tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon myös siviilivammat ja -sairaudet.

Vuonna 2023 muutostöiden korvattavuuden yläraja on 15 750 euroa.

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustukset

Entistämisavustuksia voidaan myöntää kohteen omistajalle suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Avustusta ei myönnetä valtion viranomaisille.

Avustettavat kohteet voivat olla rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta. Avustettavia kohteita voivat olla siten yksittäisten rakennusten lisäksi esimerkiksi historialliset puutarhat ja puistot rakennelmineen, hautapaikat muistomerkkeineen sekä toisen maailmansodan puolustusvarustukset.

Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöistä säännellään vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa. Hyvinvointialueen on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Huom. Vammaispalvelulaki on uudistumassa.

Mies kävelee ramppia pitkin sisään rakennukseen