Asuminen -ikoni

Ett tillgängligt och tryggt hem

När du blir äldre kan du uppleva att du behöver hjälp för att klara vardagen i ditt eget hem. Tillgänglighet i den egna bostaden och boendemiljön gör det möjligt att fungera självständigt. Små åtgärder kan förbättra säkerheten i hemmet. Det finns stöd och hjälpmedel för ett fungerande boende och trygg rörlighet.

Om du behöver stöd för att bo hemma

 • ska du först kontakta socialvården i ditt välfärdsområde för att få råd och information om tjänsterna.
 • kan du köpa tjänster av företag eller organisationer, varvid du har rätt till hushållsavdrag i beskattningen.

Boendemiljöns säkerhet och tillgänglighet

Boendemiljöns säkerhet har en stor inverkan på äldre personers välbefinnande. I ett område som upplevs som säkert vågar man gå ut, sköta ärenden och ha hobbyn. Där är det lätt att röra sig, omgivningen är städad och närgemenskapen stödjer en i vardagen.

Bedömningen av bostadens tillgänglighet kan inledas med frågan ”hur kommer jag hem?” Hur långt borta är de närmaste hållplatserna för kollektivtrafiken och bilplatserna, och hur nära hemdörren kommer jag med taxi? Är terrängen som leder till hemdörren lätt att röra sig i eller finns det till exempel en brant backe som i något skede kan bli ett hinder?

Så här kontrollerar du säkerheten i ditt hem

 • Använd checklistan som hjälpmedel (på finska)
 • Du behöver inte gå igenom hela listan på en gång – du kan exempelvis kontrollera och åtgärda en punkt per dag
 • Det är viktigt att identifiera, förstå och åtgärda problem

Bostadens tillgänglighet

Tillgänglighet möjliggör självständig aktivitet. En fungerande och säker ingång är täckt och har bra belysning. Tunga dörrar gör det svårt att röra sig, i synnerhet när funktionsförmågan är försvagad.

I tamburen är det bra att kunna röra sig med hjälpmedel. I ett tillgängligt kök finns det inredningslösningar som sparar utrymme, såsom arbetsbänkar och hyllor som kan justeras elektroniskt eller mekaniskt. Hemmets wc- och tvättutrymmen och de fasta möblerna är dimensionerade och placerade så att man kan röra sig med hjälpmedel.

Det lönar sig att beakta tillgängligheten också i valet av material och utrymmenas färgsättning. Belysningen och färgerna har stor betydelse för alla äldre, men i synnerhet för minnessjuka.

Fram till 2030 behövs det en miljon tillgängliga hem i Finland (videon på finska)

Mies ja nainen juttelevat ulkona, nainen istuu rollaattorin päällä, kerrostalon pihalla

Boendemiljöns tillgänglighet

Gemensamma lokaler och en parkliknande, tillgänglig gård möjliggör gemensamma aktiviteter. Med en digital infotavla kan invånarna kommunicera med varandra och apparater som används gemensamt gör det billigare att ha olika intressen när man inte själv behöver köpa en borr, symaskin eller andra apparater.

I boendet för äldre måste man beakta förutom tillgängligheten och säkerheten även hurudana tjänster det finns i närheten av bostaden och hur de kan nås. Möjligheten att delta i hobbyer som är viktiga för en själv och tillgången till det stödnätverk som utgörs av släktingar och vänner för större betydelse när man blir äldre.

Bedömningen av boendemiljöns tillgänglighet kan inledas med frågan ”hur kommer jag hem?” Hur långt borta är de närmaste hållplatserna för kollektivtrafiken och bilplatserna, och hur nära hemdörren kommer jag med taxi? Är terrängen som leder till hemdörren lätt att röra sig i eller finns det till exempel en brant backe som i något skede kan bli ett hinder?

Boendemiljöns tillgänglighet

Notera! Bilagans namn är på finska, om bilagan endast finns på finska.

Förebyggande av olyckor

Var och en kan öka säkerheten i vardagen genom att förebygga olycksfall med några små åtgärder:

 • Passagerna ska vara fria och tillgängliga.
 • Se till att belysningen är tillräcklig inomhus och på gården.
 • Under mattorna lönar det sig att vid behov använda ett halkskydd och golven kan man behandla så att de är halkfria.
 • Säkerställ brandsäkerheten och kom ihåg brandvarnaren.

Vardagsteknik

Tryggt boende hemma kräver ofta vardagsteknik och olika hjälpmedel. Vardagsteknik innebär förmånlig småskalig teknik, som stödjer förmågan att bo hemma. Exempel på detta är olika varnare och larm, nattljus, positionerare och halkskydd.

Teknologi som hjälper och ger trygghet

 • Spissäkerheten är en säkerhetsaspekt i hemmet som berör alla medborgare, men dess betydelse framhävs när invånarens funktionsförmåga förändras till följd av sjukdom eller ålder (SPEK)
 • Guiden Kotona turvallisesti arkiteknologian avulla presenterar små redskap som underlättar vardagen

Trygghet i hemmet

Centralförbundet för de gamlas väl strävar efter att förbättra äldres trygghetskänsla, identifiera faror i hemmet och närmiljön samt att ge anvisningar och råd för att undvika dessa.

Förbundets reparationsrådgivare ger äldre råd, information och färdigheter för att undvika utnyttjande och olika bedrägerier och för att undvika att bli offer för direkta brott.

Säkerhetsanvisningar för äldre

I guiden från Rådet för brottsförebyggande finns råd om hur man skyddar sig mot brott. Därtill berättar guiden vad man ska göra om man trots allt blir offer för ett brott.

Turvaohjeita senioreille -opas
Koti käsien välissä.

Säkerhet och beredskap

Beredskap är en viktig medborgarkompetens som hjälper en att klara sig i olika undantags- och störningssituationer. Det är bra att förbereda sig på plötsliga störningar i hemmet, såsom elavbrott. Beredskap på eget initiativ stödjer beredskapsplanerna som gjorts i olika tjänster och är en viktig del av samhällets beredskap.

Privathushållens beredskap är av stor betydelse för samhället och framför allt för människan själv. Därför bör var och en förbereda sig för störningssituationer.

72 timmar – Skulle du klara dig på egen hand?

72 timmar är myndigheters och organisationers beredskapsrekommendation för privathushåll.

Till exempel ett längre strömavbrott kan leda till en situation där tjänster som erbjuds av samhället störs eller till och med avbryts.

I hemmen bör man förbereda sig att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. Det skulle vara bra om det fanns mat, vatten och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder, dvs. att veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad.