Hoitotahto on kaikkien etu

Hoitotahdolla ihminen voi ennalta määritellä toiveitaan elämän loppuun liittyvistä asioista ja etenkin siitä, miten tehokkaasti haluaa tulla hoidetuksi. Terveydenhuollon henkilökuntaa sitovan osuuden lisäksi hoitotahtoon voi kirjata omia hoivatoiveitaan, jotka liittyvät hoivaan ja päivittäiseen olemiseen.

Salon kaupungin vanhuspalveluiden asiantuntija Mari Luonsinen on työskennellyt pitkään muistisairaiden ihmisten parissa, ja nähnyt miten tärkeä hoitotahto on. Elämän loppuvaiheessa hoitolinjauksista on paljon helpompi päättää, kun tukena on ihmisen itse kirjoittama tahto. ”Jokaisen olisi todella hyvä perehtyä hoitoon elämän loppuvaiheessa ja oikeasti miettiä skenaarioita siitä, mitkä asiat olisivat itselle eri tilanteissa tärkeitä.”

Erilaisia esimerkkejä hoitotahdoista, joita lääkärit ovat laatineet itselleen, löytyy Terveyskirjastosta.

Hoitotahdossa voi käsitellä esimerkiksi näitä kysymyksiä

  • Arvostatko enemmän elämän laadun varmistamista vai elämän pitkittämistä?
  • Haluatko käyttää hyväksi kaikkia lääketieteen sallimia keinoja?
  • Toivotko elvytyskieltoa, jos elvyttäminen johtaisi kuoleman ja kärsimysten pitkittymiseen?
  • Mikä on ajatuksesi nestehoidosta ja letkuruokinnasta?

Hoivaa ja pitkäaikaishoitoa koskevista toiveista on iso apu, jos esimerkiksi muistisairauden vuoksi omien toiveiden esittäminen vaikeutuu. Toiveiden kirjaaminen auttaa henkilökuntaa antamaan yksilöllisempää hoivaa ja pitämään totuttuja tapoja yllä. Myös arkisilta vaikuttavat asiat voivat olla hyvin merkityksellisiä hoivan arjessa. ”Olisi ihan mahtavaa, jos ihminen kirjaisi hoitotahtoon oman mielimusiikkinsa, koska mieluisen musiikin kuuntelu voisi auttaa tosi monessa hankalassa tilanteessa.” Luonsinen kertoo.

Hoitotahto ohjaa ammattilaisia

Hoitotahdon elämän loppuvaiheen hoitoa koskeva osuus sitoo terveydenhuollon henkilökuntaa. Luonsinen mainitsee muutamia rajoituksia: ”Lääkäri voi jättää hoitotahdon noudattamatta, jos perustellusti ajattelee potilaan tahdon muuttuneen, tai että hoitotahtoa tehdessä potilas ei ole ymmärtänyt sen merkitystä.”

On tärkeää, että tieto hoitotahdosta on merkitty potilasasiakirjoihin ja siirtyy sitä kautta ammattilaisten tietoon. Hoitotahdon voi itse kirjata Kanta-palveluun, Omakannassa on sille oma paikkansa. Kantaan kirjaamisen lisäksi on huolehdittava, että tieto on perillä sinua hoitavassa yksikössä. ”Hoitotahdon voi toimittaa paperilla esimerkiksi terveyskeskuksen vastaanottoon tai jollain omalla käynnillä antaa hoitajalle tai lääkärille, josta se kirjataan potilastietojärjestelmään.” Luonsinen toteaa.
Kanta.fi -palveluun

Hyvä hoitotahto on selkeä ja yksiselitteinen

Hoitotahdon pitäisi olla niin yksiselitteinen, ettei se aiheuta tulkintaongelmia. ”Kaiken a ja on selkeys” Luonsinen painottaa. ”Ylipäätään läheisten kanssa olisi tosi tärkeä jutella mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja mitä hoitotahtoon on kirjattu. Näin ei tule yllättäviä tilanteita, kun hoitotahtoa käytetään hoitolinjauksien miettimisessä.”

Hoitotahto voi olla vapaamuotoinen, tai apuna voi käyttää valmiita pohjia. Duodecimilla on erilaisia malleja etenkin elämän loppuvaiheen hoitoon liittyen ja Muistiliiton lomakkeessa on laajasti tilaa hoivatoiveille. Hoitotahtoon ei tarvita todistajia, mutta etenkin jos hoitotahdon tekee esimerkiksi muistisairauteen sairastuneena, voivat todistajat todistaa, että hoitotahdon tekijä on ymmärtänyt mistä on kysymys.

Hoitotahdon kanssa ei kannata aikailla – ja sitä voi aina muuttaa

Kenelle tahansa meistä voi tapahtua ikäviä asioita, joten siitä näkökulmasta kaikilla täysi-ikäisillä voisi olla mietittynä hoitotahto. Luonsinen on huomannut, että oman hoitotahdon miettiminen voi nousta pintaan erilaisten elämäntapahtumien myötä. ”Ainakin silloin kun näiden asioiden miettiminen tuntuu luontevalta, niin hoitotahto kannattaa tehdä.”

Hoitotahto kannattaakin kirjata ylös ajoissa, ja muuttaa sitä tarpeen mukaan. ”Jos hoitotahdon tekee vaikka nelikymppisenä ja elämäntilanteet, elämänarvot ja toivomukset muuttuu, niin sitä voi aina päivittää. Hoitotahtoa on syytäkin miettiä aika ajoin.” Luonsinen huomauttaa.

Hoitotahto on väline, jolla voi pitää kiinni oikeudesta päättää omasta elämästään. Mutta hoitotahto kannattaa tehdä myös läheisiä ajatellen. ”Minulla on kolme aikuisiän kynnyksellä olevaa nuorta, niin kyllä se heidänkin elämää helpottaa jos asiat on kirjattu ylös ja he tietävät mitä haluan, jos en sitä voi enää sanoa.” Luonsinen kuvaa.